Algemene voorwaarden

Op deze pagina zijn de voorwaarden van Bike-X-Perto opgenomen.
Klik op een van de onderliggende punten om extra informatie over het betreffende onderwerp te krijgen.

1. Algemene voorwaarden
2. Voowaarden electronisch zaken doen
3. Betalings voorwaarden
4. Transportkosten
5. Leverings voorwaarden
6. Retourzendingen, garantie en aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
Onder Bike-X-Perto wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Bike-X-Perto, Zwaluwstraat 32, 9331 KG Norg. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 27255802
2. ALGEMEEN/TOEPASSING
2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bike-x-Perto als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, dat zijdens Bike-X-Perto is ondertekend door tenminste één vennoot van de VOF. Een zodanig beding geldt slechts voor de overeenkomst waarbij het is gemaakt.
2.4 Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen Bike-X-Perto en afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig blijken, treden daarvoor passende regelingen in de plaats die de bedoeling van partijen en het nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen. De overige bepalingen blijven volledig in stand.
2.5 Prijs-en/of modelwijzigingen, zolang de voorraad strekt en zetfouten voorbehouden.
3. AANBIEDING/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Alle aanbiedingen van Bike-X-Perto zijn geldig gedurende de termijn die daarin is vermeld.
3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan volledig behoeft te beantwoorden
3.3 Bike-X-Perto is pas gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of tot uitvoering daarvan is overgegaan.
3.4 Indien Bike-X-Perto een schriftelijke opdrachtbevestiging (evt. per e-mail) aan afnemer zendt, is afnemer daaraan gebonden, tenzij hij binnen 5 dagen na verzending van de bevestiging en vóór de levering schriftelijk tegen de inhoud van de bevestiging bezwaar heeft gemaakt. Acceptatie van een levering bindt afnemer altijd.
4. AANVULLING OVEREENKOMST
4.1 Bike-X-Perto zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met de mogelijkheid de prijs daaraan aan te passen.
5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn in euro’s en inclusief B.T.W.
5.2 Bike-X-Perto is voor wat betreft de prijzen afhankelijk van de door de toeleveranciers gehanteerde prijzen. De prijzen zijn derhalve onder voorbehoud van prijswijzigingen.
6. AFLEVERING/LEVERTIJD
6.1 Een door Bike-X-Perto opgegeven levertermijn gaat in op de laatste der volgende tijdstippen:
a) De dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b) De dag van ontvangst door Bike-X-Perto van hetgeen vóór de levering bij vooruitbetaling dient te worden voldaan en, indien van toepassing, de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden en gegevens.
6.2 Met Bike-X-Perto overeengekomen levertermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.3 Aflevering geschiedt af fabriek/magazijn. Bike-X-Perto bepaalt de wijze van vervoer en de verzekering tijdens het vervoer.
6.4 Bike-X-Perto is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
6.5 Bike-X-Perto is niet aansprakelijk voor de uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schade.
7. FACTURERING EN BETALING
7.1 De afnemer dient de koopprijs voorafgaand aan de levering te betalen. Indien betaling op factuur is overeengekomen, dient afnemer deze factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Bike-X-Perto aangegeven wijze. Bike-X-Perto heeft het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betalingen waartoe zij is gerechtigd, door haar zijn ontvangen.
7.2 alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie. Betalingen worden, ongeacht een eventuele andersluidende vermelding, altijd eerst afgeboekt op de oudste facturen.
7.3 Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Bike-X-Perto zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht op vertragingsrente van 1 1/2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan geldt de wettelijke rente. Onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.
7.4 Alle redelijke kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke interne en externe incassokosten, deurwaarderskosten, algemene kosten van rechtsbijstand en andere kosten, die Bike-X-Perto maakt in verband met enige tekortkoming door de afnemer in de nakoming van enige wettelijke of contractuele verplichting, van de afnemer en/of in verband met het afweren van een onterechte aanspraak van de afnemer jegens Bike-X-Perto en/of in enig ander verband met de rechtsverhouding tussen de afnemer en Bike-X-Perto komen voor rekening van de afnemer. Als bewijs voor door Bike-X-Perto gemaakte externe kosten is het overleggen van een kopie der rekeningen voldoende. De buitengerechtelijke kosten bedragen in geval van een geldvordering tenminste 15% van het bedrag dat de afnemer verschuldigd is met een minimum van € 115,00. Hieromtrent hoeft geen bewijs te worden geleverd.
7.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Bij gerede twijfel over de nakoming door de afnemer of over zijn kredietwaardigheid, heeft Bike-X-Perto het recht om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien de afnemer dit weigert of daartoe niet in staat is, heeft Bike-X-Perto het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
7.7 De administratie van Bike-X-Perto levert tegenover afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens Bike-X-Perto, behoudens tegenbewijs.
7.8 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Bike-X-Perto gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, en in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, boedelafstand, ondercuratelestelling, beslaglegging, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Bike-X-Perto is dan naar keuze gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Bike-X-Perto toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. In die gevallen zijn alle vorderingen van Bike-X-Perto op afnemer direct opeisbaar en heeft Bike-X-Perto recht op onmiddellijke voldoening van zijn vorderingen.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Bike-X-Perto behoudt zich het eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:
a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en); Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentie recht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
8.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Bike-X-Perto voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Bike-X-Perto als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
8.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Bike-X-Perto toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
8.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Bike-X-Perto gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor de rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden De wederpartij verleent Bike-X-Perto reeds nu voor als dan onherroepelijk de machtiging daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
9. RECLAMATIES, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Reclamaties op aantal moeten direct bij levering en reclamaties op kwaliteit binnen 8 dagen na levering met aangetekend schrijven bij Bike-X-Perto worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn vervalt iedere aanspraak van afnemer. De klant dient er voor zorg te dragen dat het ongebruikte (!) product degelijk of in originele verpakking verpakt is. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bike-X-Perto behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
9.2 Reclamaties of aanspraken van de afnemer geven geen recht om de betalingen op te schorten of tegenvorderingen te compenseren met aan Bike-X-Perto verschuldigde bedragen.
9.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke alsmede geringe beschadigingen kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
9.4 Bike-X-Perto verleent minstens 6 maanden garantie op de geleverde zaken. Bike-X-Perto staat niet in voor de geschiktheid van de zaken voor enig specifiek doel.
9.5 Indien Bike-X-Perto tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenis, zal Bike-X-Perto alsnog goed en volledig te presteren, naar haar keuze door reparatie ( in de werkplaats van Bike-X-Perto) of door de geleverde zaken om te ruilen. Vrachtkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.
9.6 Behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen is Bike-X-Perto niet aansprakelijk voor enige schade van afnemer, behalve indien deze is ontstaan als gevolg van door afnemer aannemelijk te maken grove schuld of nalatigheid van Bike-X-Perto.
9.7 In geval van aansprakelijkheid van Bike-X-Perto voor schade van de afnemer, is deze beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de afnemer daarop heeft betaald. Bike-X-Perto is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving en schade, voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens afnemer. Afnemer vrijwaart Bike-X-Perto voor alle aanspraken van derden terzake van door Bike-X-Perto geleverde zaken waardoor die derden schade mochten lijden.
9.8 Ieder recht van de afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 8 dagen na aankoop schriftelijk aan Bike-X-Perto is kenbaar gemaakt of 8 dagen nadat de schade in redelijkheid aan het licht heeft kunnen komen en indien zij niet binnen 6 maanden na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
9.9 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.
10. ONTBINDING/BEVRIJDING
10.1 Indien de behoorlijke nakoming door ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van Bike-X-Perto komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Bike-X-Perto het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Bike-X-Perto komen zijn gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van derden, van wie Bike-X-Perto bij uitvoering van de verbintenis gebruikt maakt, uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in een nakoming van de tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Bike-X-Perto geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
10.3 Indien de wederpartij, nadat Bike-X-Perto hem daartoe een termijn van veertien dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt is Bike-X-Perto van haar verbintenissen bevrijd.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Bike-X-Perto partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.b. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Bike-X-Perto of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank rechtbank te Assen, tenzij Bike-X-Perto de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.
12. CONVERSIE
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
13. NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT
De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.Adres:
VOF Bike-X-Perto
Zwaluwstraat 32
9331 KG NorgKamer van Koophandel reg.nr. 27255802
BTW nr. NL8113.49.408.B01

Voorwaarden electronisch zaken doen

1. ALGEMEEN

Bekendmaking
Wij zullen zoveel mogelijk, op een voor elektronisch zakendoen geëigende wijze, bekendmaken dat wij deze gedragscode onderschrijven en naleven.
Definities
In deze gedragscode hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. elektronisch zakendoen: het geheel van activiteiten, communicaties en transacties, met een zakelijke doelstelling of achtergrond, welke op elektronische wijze worden uitgevoerd;
2. wederpartij: waar in deze gedragscode gesproken wordt van ‘wederpartij’, wordt tevens de potentiële wederpartij bedoeld, alsmede overige geadresseerden of personen/organisaties met wie wij elektronisch zakendoen;
Reikwijdte van de gedragscode voor elektronisch zakendoen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de gedragscode in zijn geheel van toepassing op al ons elektronisch zakendoen.
Specifieke aspecten met betrekking tot consumenten
Wij zullen er voor zorgdragen dat op wensen, vragen en problemen van consumenten met betrekking tot onze goederen en/of diensten binnen 14 dagen wordt gereageerd en deze vervolgens onverwijld adequaat worden afgehandeld. Indien een consument een elektronische bestelling bij ons heeft geplaatst zullen wij de ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk langs elektronische weg bevestigen.
2. BETROUWBAARHEID
Betrouwbare informatie
Wij zullen er zoveel mogelijk voor zorgdragen, dat alle van ons afkomstige informatie, waaronder informatie over onze organisatie, samenwerkingsverbanden, producten en diensten die wij door middel van elektronisch zakendoen ter beschikking stellen inhoudelijk juist en volledig is.
Erkenning elektronische communicatie
Indien wij informatie elektronisch ontvangen, zullen wij daaraan geen geldigheid, enig juridisch effect en/of enige afdwingbaarheid ontzeggen vanwege het enkele feit dat de informatie elektronisch is en wij de informatie niet (ook) op papier hebben ontvangen. Dit betekent ondermeer dat, indien door middel van elektronische communicatie beoogd wordt een overeenkomst tot stand te brengen, wij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst niet zullen ontkennen vanwege het enkele feit dat wij het aanbod/de aanvaarding niet (ook) op papier hebben verzonden dan wel ontvangen. Voorts zullen wij, indien in een (gerechtelijke) procedure elektronische informatie zal worden ingebracht als bewijs, ons er niet op beroepen dat deze informatie onvoldoende bewijs oplevert, vanwege het enkele feit dat de informatie aan ons niet (ook) op papier beschikbaar is gesteld.
Betrouwbare systemen en organisatie
Wij zullen ons er tot het uiterste voor inspannen om bij elektronisch zakendoen onze organisatie en onze systemen op een betrouwbare manier vorm te geven en in te richten. Voor zover mogelijk maken wij hierbij gebruik van generieke en toegankelijke standaarden. Dit betekent dat wij er onder meer voor zorgdragen, dat ons elektronisch zakendoen op zodanige wijze past binnen onze organisatie en dat onze informatie- en communicatiesystemen op zodanige wijze zijn ingericht, dat op elektronische wijze aangegane verplichtingen of gedane toezeggingen ook door ons kunnen worden nagekomen. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen, dat de bij ons elektronisch zakendoen gebruikte informatie- en communicatiesystemen voldoende beschikbaar en duurzaam zijn om op adequate wijze, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen en naar redelijke maatstaven onze diensten en/of producten te kunnen aanbieden.
3. TRANSPARANTIE
Optimale transparantie van informatie
Wij zullen ons er tot het uiterste toe inspannen, dat de wederpartij tijdig kan beschikken over alle relevante informatie met betrekking tot de inhoud en voorwaarden voor een bepaalde (beoogde) elektronische transactie, rekening houdend met de wijze van elektronisch zakendoen. In het bijzonder zullen wij, rekening houdend met de wijze van elektronisch zakendoen, en voordat een overeenkomst tot stand komt in ieder geval de volgende informatie verstrekken waarbij wij tevens zullen aangeven op welke wijze deze informatie wordt verstrekt:
A. Identiteit van Aanbieder
1. identiteit en adres/plaats van vestiging, nummer van inschrijving in het handelsregister en eventueel BTW-nummer;
2. het telefoonnummer, het adres via welke elektronisch kan worden gecommuniceerd
3. de gedragscodes welke door ons zijn onderschreven en de wijze waarop die codes lang elektronische weg geraadpleegd kunnen worden;
B. Het transactieproces
4. de verschillende technische stappen om tot het sluiten van het contract te komen;
5. uitsluitsel omtrent de vraag of het afgesloten contract door ons zal worden gearchiveerd en of het toegankelijk zal zijn;
6. de talen waarin de overeenkomst gesloten kan worden;
7. de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
8. informatie over de termijnen waarop de producten zullen worden geleverd of de diensten zullen worden verricht;
9. of, wanneer en op welke wijze een ontvangstbevestiging zal worden gezonden voor de betreffende transacties;
10. de wijze van facturering, betaling, aflevering of uitvoering van een koop op afstand;
11. of, en op welke wijze, de wederpartij de bestelde producten of diensten kan terugzenden indien deze niet aan de overeenkomst voldoen, alsmede informatie over eventuele terugbetaling van het aankoopbedrag;
12. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden, alsmede de vereisten om van dit recht gebruik te maken;
C. Prijzen en andere informatie met betrekking tot de aangeboden producten of diensten
13. de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten of diensten;
14. de prijs van de aangeboden producten of diensten, inclusief alle belastingen;
15. eventuele overige bijkomende kosten en verplichtingen, zoals bijzondere communicatietarieven, afleveringskosten, verzekeringen, onkostenvergoedingen etc., en voor wiens rekening deze komen;
D. De toepasselijke voorwaarden
16. de inhoud van de overeenkomst met toepasselijke algemene voorwaarden;
17. de eventueel overige van toepassing zijnde garanties;
18. welk recht van toepassing;
19. welke mogelijkheden er zijn tot geschillenbeslechting.
Herkenbare reclame-uitingen
Onze op elektronische wijze beschikbaar gestelde en/of verspreide reclame-uitingen zullen steeds duidelijk als reclame-uitingen en als afkomstig van ons herkenbaar zijn. Indien wij op elektronische wijze reclame-uitingen van anderen beschikbaar stellen en/of verspreiden, zullen wij ervoor zorgen dat deze uitingen herkenbaar en herleidbaar zijn tot deze anderen. Indien wij gebruik maken van aanbiedingen zoals kortingen, premies of geschenken in relatie tot de door ons aangeboden producten, dan zullen deze aanbiedingen als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Tevens zullen wij de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar maken. Maken wij gebruik van wedstrijden en/of spelen in relatie tot de door ons aangeboden producten, dan zullen deze wedstrijden en/of spelen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Tevens zullen wij de deelnemers voorwaarden duidelijk en ondubbelzinnig aanduiden.
Opt-out
Indien een ontvanger van onze reclame-uitingen, welke wij per elektronische post verzenden, expliciet aan ons of een door ons aangewezen derde bekend maakt, dat hij deze niet of niet langer wenst te ontvangen, dan zullen wij deze wens respecteren. In onze reclame-uitingen geven wij aan op welke wijze dit eenvoudig en snel kan gebeuren.
4. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
Privacy
Goede privacy zorg is een essentieel onderdeel van ons relatiebeheer en ons privacybeleid wordt daarom op inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt. Wij zullen persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken, hetgeen onder meer betekent dat wij:
1. persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
2. persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie beschouwen en dat deze slechts verwerkt worden in het kader van onze normale bedrijfsvoering voor zover wettelijk toegestaan, waaronder in geval:
a) de wederpartij zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, dan wel voor zover wettelijk noodzakelijk zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend; of
b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de Aanbieder gesloten, of te sluiten overeenkomst; of
c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; of
d) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de wederpartij, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert;
3. persoonsgegevens niet verder zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
4. tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen anders zijn verplicht, persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld;
5. persoonsgegevens slechts zullen verwerken voor zover deze, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, en dat wij de nodige maatregelen treffen opdat persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn;
6. passende technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;
7. de wederpartij, tenzij deze reeds op de hoogte is, tijdig onze identiteit en het doel van de verwerking zullen mededelen, en onder meer nadere informatie zullen verstrekken om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen;
8. verzoeken van de wederpartij om inzage of correctie van hun gegevens zullen honoreren, mits deze zijn gedaan met redelijke tussenpozen;
9. indien wij op verzoek van wederpartij persoonsgegevens hebben verbeterd, aangevuld of verwijderd, wij derden aan wie deze gegevens eventueel zijn verstrekt zo spoedig mogelijk, in kennis zullen stellen van de verbetering, aanvulling of verwijdering, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
Vertrouwelijke informatie
Indien wij informatie ontvangen van een wederpartij c.q. van derden, waarvan wij redelijkerwijze weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, zullen wij zorgdragen dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. Voor zover mogelijk voor ons zullen wij aangeven of aan het zenden en/of ontvangen van informatie bijzondere risico’s voor het handhaven van de vertrouwelijkheid verbonden zijn.
Intellectuele eigendomsrechten
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien wij bij de uitvoering van elektronisch zakendoen op elektronische wijze informatie, producten en/of diensten aanbieden waarop intellectuele rechten van derden rusten zullen wij dit expliciet vermelden en zullen wij ons er binnen de grenzen van het redelijke voor inspannen dat deze intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen. Indien wij kennis nemen van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zullen wij de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijs mogelijk informeren.

Betalings Voorwaarden

Buiten Nederland:
Via overschrijving, na overleg per e-mail m.b.t. verzendkosten.Credit card:
Wij bieden geen mogelijkheid tot betalen via creditcard.
Overschrijving:
Klanten met een bezorgadres in Nederland kunnen het bedrag op het moment van bestelling storten op:Bike-X-Perto te Norg
ING IBAN nr: NL40INGB0009482311 (BIC: INGBNL2A)
Onder vermelding van uw naam, het merk en type product dat u bestelt.
Het BTW nummer van BikeXperto is NL8113.49.408.B01
Onder Rembours betalen
De klant rekent af met de postbode bij thuisbezorging.BikeXperto kan in dit geval een aanbetaling verlangen van € 15,00 i.v.m. hogere verzendkosten. In dat geval ontvangt de klant hiervoor per E-mail een nota.
Bestellingen die afgehaald worden bij ons magazijn worden niet belast met vrachtkosten.In het geval van verzending van een wiel of een set wielen binnen Nederland berekenen we € 10,00 verzendkosten.
De verzendkosten naar Belgie en andere EU-landen zijn gebaseerd op de tarieven van TNT.
Hetzelfde geldt voor het verzenden van pakketten onder rembours.
Zie voor meer info: PostNL.

Leverings voorwaarden

Een door Bike-X-Perto opgegeven levertermijn gaat in op de laatste der volgende tijdstippen:a) De dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b) De dag van ontvangst door Bike-X-Perto van hetgeen vóór de levering bij vooruitbetaling dient te worden voldaan en, indien van toepassing, de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden en gegevens.
Met Bike-X-Perto overeengekomen levertermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Aflevering geschiedt af fabriek/magazijn. Bike-X-Perto bepaalt de wijze van vervoer en de verzekering tijdens het vervoer. Bike-X-Perto is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. Bike-X-Perto is niet aansprakelijk voor de uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schade.
Reclamaties, Garantie en Aansprakelijkheid
De koper die via internet produkten van ons betrekt heeft recht op een 8 dagen zichttermijn. Indien de koper besluit de produkten niet te houden dient de koper dit product binnen 8 dagen retour te zenden in de originele verpakking. De originele verpakking dient in deugdelijke staat te zijn bij het retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper.
Reclamaties op aantal moeten direct bij levering en reclamaties op kwaliteit binnen 8 dagen na levering met aangetekend schrijven bij Bike-X-Perto worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn vervalt iedere aanspraak van afnemer. De klant dient er voor zorg te dragen dat het ongebruikte (!) product degelijk of in originele verpakking verpakt is. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bike-X-Perto behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.Bike-X-Perto verleent minstens 6 maanden garantie op de geleverde zaken. Bike-X-Perto staat niet in voor de geschiktheid van de zaken voor enig specifiek doel. Indien Bike-X-Perto tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenis, zal Bike-X-Perto alsnog goed en volledig te presteren, naar haar keuze door reparatie (in de werkplaats van Bike-X-Perto) of door de geleverde zaken om te ruilen. Vrachtkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.
Klachten:
Laat het ons a.u.b. weten als u een klacht of suggestie heeft. U krijgt altijd een reactie terug van ons.